Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Witamy w serwisie internetowym

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, które realizuje zadania własne Gminy Góra Kalwaria. Jego działalność podstawowa to ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej. Działalnością pomocniczą pozostaje świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i ciekłych, utrzymanie czystości przestrzeni publicznych, zimowe utrzymanie dróg oraz pielęgnacja zieleni.

Formą prawną działalności przedsiębiorstwa od 2006 roku jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynym jej udziałowcem jest Gmina Góra Kalwaria. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000255111 w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 1231079746 REGON: 140522187 Kapitał zakładowy wynosi 83 404 200,00 (wpłacony w całości).