Panorama

O spółce

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, które realizuje zadania własne Gminy Góra Kalwaria. Jego działalność podstawowa to ujmowanie, uzdatnianie i dystrybucja wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej; działalnością pomocniczą pozostaje świadczenie usług wywozu nieczystości stałych i ciekłych, utrzymanie czystości przestrzeni publicznych, zimowe utrzymanie dróg oraz pielęgnacja zieleni. Formą prawną działalności przedsiębiorstwa od 2006 roku jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jedynym jej udziałowcem jest Gmina Góra Kalwaria. Spółka jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000255111 w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 1231079746 REGON: 140522187 Kapitał zakładowy wynosi 83 404 200 zł (wpłacony w całości).

Celami Spółki są:
• zapewnienie ciągłości dostaw wody, odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w ciepło;
• poprawa jakości świadczonych usług, w tym poprawa jakości dostarczanej wody;
• zwiększenie dostępu mieszkańców do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem prowadzenia racjonalnej, z ekonomicznego punktu widzenia, polityki rozwojowej układów produkcji i dystrybucji;
• optymalizacja kosztów prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej, zmierzająca do zwiększenia efektywności ekonomicznej organizacji.

Obszar działalności spółki ograniczony jest zasięgiem sieci oraz wydajnością oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz ciepłowni.
Spółka realizuje również projekt środowiskowy pod nazwą Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Góra Kalwaria, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Zobacz więcej

Zachęcamy do śledzenia zakładki ’Aktualności’ oraz kontaktu ze Spółką.