Dostawa hali namiotowej na pole odkładcze osadów na terenie Oczyszczalni ścieków w Moczydłowie

2021-11-03

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego

 

dotyczyDostawy hali namiotowej na pole odkładcze osadów na terenie Oczyszczalni ścieków w Moczydłowie”. Ofertę należy złożyć do dnia 09.11.2021 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na drukach stanowiących załączniki do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zwiera zapytanie ofertowe oraz jego załączniki

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał.3 – Istotne postanowienia umowy

zał.4 – Wykaz dostaw

zał.5 – Oświadczenie Wykonawcy


Protokół z otwarcia ofert


Aktualizacja z 18 listopada 2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania