Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji ZGK/ZP/06/2022 z dnia 06.06.2022

2022-06-06

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego numer ZGK/ZP/06/2022 z dnia 06.06.2022

 

dotyczy  „Kompleksowej dostawy gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu  postępowania zawiera :

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.1a – Załącznik cenowy

zał.1b – Zapotrzebowanie miesięczne

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał.3 – Postanowienia  umowy

zał.3.1 – Pełnomocnictwo

zał.4 – Wykaz dostaw

zał.4.1 – Oświadczenie Wykonawcy

zał.4.2 – Oświadczenie – grupa kapitałowa

zał.5 – Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD


Aktualizacja z 21.06.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania