Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji

2021-08-10

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

 

dotyczy  „Kompleksowej dostawy gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu  postępowania zawiera :

 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.1a – Załącznik cenowy

zał.1b – Zapotrzebowanie miesięczne

zał.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał.3 – Postanowienia Umowy

zał.3.1 – Pełnomocnictwo

zał.4 – Wykaz dostaw

zał.4.1 – Oświadczenie Wykonawcy

zał.5 – Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD


Aktualizacja 18 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzi na pytania cz. 1

Odpowiedzi na pytania cz. 2


Aktualizacja 20 sierpnia 2021 r.

Odpowiedzi na pytania cz. 3


Aktualizacja 31 sierpnia 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 1 września 2021 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania