Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu

2021-11-25

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

 

dotyczy  „Sukcesywne dostawy wodomierzy i urządzeń do zdalnego odczytu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu postępowania zawiera :

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji:

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał.3 – Projektowane zapisy umowy

zał.4.1 – oświadczenie Wykonawcy

zał.4.2 – oświadczenie – grupa kapitałowa

zał.5 – wykaz dostaw