„Zakup specjalistycznego pojazdu do transportu nieczystości beczką asenizacyjną”

2023-09-22

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego ZGK/ZO/18-1/2023

dotyczy  „Zakupu specjalistycznego pojazdu do transportu nieczystości beczką asenizacyjną” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii”.

Ofertę należy złożyć do dnia  13.10.2023 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na druku stanowiącym załącznik do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zwiera Zapytanie ofertowe oraz poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Formularz ofertowy

zał. 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

zał. 3 – LEASING -Projektowane istotne postanowienia umowy

zał. 4 – Oświadczenie Wykonawcy


Aktualizacja 16.10.2023

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 18.10.2023

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania