Rozbudowa oczyszczalni ścieków Moczydłów

2021-02-26

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Moczydłów.

 

 • Cel zamówienia
 • Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Moczydłów.

 

 • Przedmiot zamówienia
 • Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków Moczydłów. W szczególności zakres zamówienia obejmuje: projektowanie, realizację robót budowlano-montażowych, przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz Prób Końcowych, wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, serwis gwarancyjny. Zakres obejmuje również ubezpieczenie całego zadania, w tym budowy i projektowania.

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:

   1. 1.całością SIWZ,
   2. 2.zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,
   3. 3.warunkami fizycznymi, prawnymi, środowiskowymi, itp. dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
   4. 4.zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostęp, zakwaterowanie, urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ, a o ich wykryciu winien poinformować Zamawiającego. Zamawiający dokona odpowiednich poprawek i uzupełnień lub interpretacji.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji Umowy dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami, dokumentację powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz sporządzi i skompletuje wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót oraz wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji. Koszty związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, uzgodnień, decyzji, warunków wraz z kosztami zawarcia umów przyłączeniowych do sieci i opracowaniem zamiennej dokumentacji, bądź z jej konieczną aktualizacją, uzyskaniem postanowień, decyzji i innych koniecznych uzgodnień uwzględnione zostaną przez Wykonawcę w cenie umownej.

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki:

   •   ● wynikające z praw autorskich,
   •   ● wynikające z przyjętych obliczeń,
   •   ● wynikające z zaleceń ujętych w PFU

Do obowiązków Wykonawcy należy również przeprowadzenie rozruchu technologicznego oraz Prób Końcowych, wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, serwis gwarancyjny.

SIWZ cz. I Instrukcja dla Wykonawców

SIWZ cz. II Projekt umowy

SIWZ cz. III PFU

Załączniki do PFU


Zamawiający publikuje pierwszą transzę odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 23 grudnia 2020 r. do godziny 12:00, publikuje zmodyfikowaną Instrukcję dla Wykonawców (wydłużenie terminu składania ofert) oraz zmodyfikowany wzór umowy (w korespondencji do odpowiedzi na I transzę pytań).


Zamawiający publikuje drugą transzę odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający publikuje zmodyfikowaną Instrukcję dla Wykonawców, zmodyfikowany wzór umowy oraz zmodyfikowaną Tabelę elementów scalonych (wszystko w korespondencji do odpowiedzi na II transzę pytań).


Zamawiający publikuje trzecią transzę odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający publikuje zmodyfikowany Rysunek T-01 (w korespondencji do odpowiedzi na III transzę pytań).

Odpowiedzi na pytania 08.12.2020 r.

Zmodyfikowany rysunek T-01 (Plan sytuacyjny)


Zamawiający publikuje czwartą transzę odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający publikuje:

– Rysunek obiektu nr 22 (Zagęszczacz osadu – obiekt modernizowany),

– Rysunek obiektu nr 31 (Budynek laboratorium – obiekt istnięjący),

– Rysunek obiektu R-3 (Komora przepływomierzy);

w korespondencji do przekazywanych odpowiedzi.


Zamawiający publikuje piątą transzę odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedzi na pytania 17.12.2020 r.


Zamawiający publikuje szóstą transzę odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców. Jednocześnie, kierując się intencją dochowania należytej staranności w zakresie zachowania zasady konkurencyjności, Zamawiający decyduje o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 07 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 oraz publikuje zmodyfikowaną Instrukcję dla Wykonawców (w zakresie terminu składania ofert).

Odpowiedzi na pytania 22.12.2020 r.

SIWZ cz. I Instrukcja dla Wykonawców zmiana nr 3 Zmiana terminu składania ofert

Zamawiający publikuje siódmą transzę odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 04.01.2021 r.

Zamawiający publikuje Protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 07 stycznia 2021 r.


Zamawiający publikuje w dniu 25 stycznia 2021 r. zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający publikuje w dniu 26 lutego 2021 r. zawiadomienie o powtórnym rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powtórne zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty