W związku ze złożeniem w dniu 21 listopada br. przez ZGK pisemnym oświadczeniem generalnemu wykonawcy modernizacji OŚ Moczydłów, o odstąpieniu od umowy winy wykonawcy, wezwania do przeprowadzenia robót zabezpieczających i przekazania placu budowy zamawiającemu oraz stanowiskiem wyrażonym 22 listopada br. przez generalnego wykonawcę, iż będzie kontynuował prace w ramach umowy, teren oczyszczalni będzie dostępny wyłącznie dla:

  1. Pracowników Spółki
  2. Wozów asenizacyjnych, w celu dokonania zrzutu nieczystości na stacji zlewczej.
  3. Podwykonawców, którzy zadeklarują potrzebę odebrania sprzętu budowlanego z placu budowy, w celu odebrania sprzętu.

Generalny wykonawca został wezwany do dokonania prac zabezpieczających w zakresie uzgodnionym z zamawiającym i inwentaryzacji budowy w ciągu 7 dni, w nieprzekraczalnym terminie 28 listopada br.