Panorama

Projekty Unijne

Opis projektu

Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” realizowany jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0027/17-00 z 10 maja 2018 r.
Przedmiotem Projektu jest realizacja następujących zadań:

Sumaryczna wartość Projektu opiewa na kwotę 44.304.200 PLN, z czego kwota 23.058.506,25 PLN stanowi wysokość przyznanej dotacji.
Wszystkie działania w ramach Projektu są realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do końca 2022 roku.

Poniżej wizualizacje zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Kalwaryjska:


Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii uprzejmie informuje, że w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” realizowanego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 funkcjonuje specjalnie utworzony mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy kierować na specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).