Panorama

Projekty Unijne

Opis projektu

Projekt pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” realizowany jest przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0027/17-00 z 10 maja 2018 r.
Przedmiotem Projektu jest realizacja następujących zadań:

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu 50 481 113,25 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 30 877 654,34 PLN. Dofinansowanie na realizację Projektu 26 246 006,18 PLN. Wszystkie działania w ramach Projektu są realizowane sukcesywnie od dnia podpisania umowy do końca 2022 roku.

Poniżej wizualizacje zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Kalwaryjska:


Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii uprzejmie informuje, że w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” realizowanego przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 funkcjonuje specjalnie utworzony mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.

Przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego należy kierować na specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci).


Wizualizacja stacji uzdatniania wody (SUW) Kalwaryjska 


Zdjęcia  stacji uzdatniania wody (SUW) Kalwaryjska