Nawożenie gleby ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowym

 

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Nawożenie gleby ustabilizowanym komunalnym osadem ściekowym

Szanowni Państwo,
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Górze Kalwarii oferuje właścicielom gospodarstw rolnych, zlokalizowanych w województwie Mazowieckim lub w promieniu do 160 kilometrów od Oczyszczalni Ścieków w Moczydłowie (Moczydło 86, 32-210 Moczydło):

• bezpłatną dostawę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (dostawa osadu realizowana jest zgodnie z kolejnością składania wniosków przez poszczególnych rolników),
• bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane,
• bezpłatne indywidualne laboratoryjne ustalenie dawkowania osadu,
• udostępnienie szczegółowych wyników badań osadów oraz gruntów.


Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i poniższymi informacjami.
ZGK Sp. z o.o. jest spółką gminną ze 100% udziałem Gminy Góra Kalwaria. Nie jesteśmy podmiotem prywatnym ani też pośrednikiem w obrocie osadami.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn. zm.), odzysk komunalnych osadów ściekowych poprzez ich przyrodnicze wykorzystanie polega na ich stosowaniu:
1. w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz,
2. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
3. do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
4. do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,
5. do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Komunalne osady ściekowe w celach wymienionych w pkt. 1, 2 i 3 mogą być stosowane bez konieczności uzyskania przez władającego gruntami zezwolenia lub rejestracji.


Jak Powstaje ustabilizowany komunalny osad ściekowy:
powstaje w wyniku mechaniczno – biologicznego oczyszczania ścieków. Posiada on postać ziemistą o walorach użytkowych nawozu wapniowo – organicznego, charakteryzującego się wysoką zawartością podstawowych składników nawozowych (azotu i fosforu) oraz obecnością makro- i mikroelementów. Dzięki zabiegowi higienizacji wapnem palonym, uzyskany osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym oraz posiada właściwości odkwaszające, a jego ziemista konsystencja umożliwia rozprowadzenie go na powierzchni rolnej przy użyciu sprzętu rolniczego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. osady zostają poddawane regularnym badaniom. Wyniki badań potwierdzają dobre parametry osadów, które pozwalają na wykorzystania ich w rolnictwie w celu polepszenie standardów jakości ziemi.


Korzyści z zastosowania osadu:

• osad ma cechy nawozu wysoko organicznego, jest bogaty w łatwo przyswajalne związki fosforu, azotu oraz wapnia, ma właściwości zbliżone do obornika,
• obniżenie dawki lub całkowita rezygnacja nawozów mineralnych
• obniżenie kosztów produkcji rolnej,
• bezpośredni wpływ na zwiększenie plonów,
• odkwaszenie gleby,
• poprawa struktury gleby: porowatość, przepuszczalność,
• poprawa zdolności do zatrzymywania wody.


Wyniki badań wykazały, że ustabilizowany osad ściekowy posiada cechy nawozu organiczno-mineralnego i świetnie nadaje się do nawożenia gleb, szczególnie pod uprawy zbożowe (zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21)). Poza tym spełnia wymagania stawiane komunalnym osadom ściekowym (kod: 190805) przeznaczonym do stosowania w rolnictwie, szczegóły znajdą Państwo w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257).


Wykorzystanie osadu:

• w rolnictwie pod uprawy zbóż,
• do rekultywacji terenów w tym gruntów na cele rolne,
• do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
• upraw roślin energetycznych,
• do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia lub produkcji pasz.


Jak wykorzystać osad w sposób bezpieczny i zgodny z prawem:

Po nowelizacji ustawy rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 hektarów nie potrzebują wpisu do BDO (Baza Danych Odpadowych) jeśli chcą stosować osad ściekowy jako nawóz rolniczy. Zainteresowany musi być właścicielem tego pola lub jego dzierżawcą- wpisanym do ewidencji gruntów.
Ustabilizowane osady ściekowe muszą być zaorane maksymalnie 48 godzin po rozprowadzeniu na polu.


Osady nie mogą być stosowane na gruntach znajdujących się:

• na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody
• na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody
• w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków
• na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych
• na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem
• na gruntach o dużej przepuszczalności, stanowiących w szczególności piaski luźne i słabo gliniaste oraz piaski gliniaste lekkie, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m poniżej powierzchni gruntu
• na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%
• na obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych
• na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody, jeżeli osady ściekowe zostały wytworzone poza tymi terenami
• na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności
• na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,
• na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym – w ciągu 18 miesięcy poprzedzającym zbiory i w czasie zbiorów
• na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki
• na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami


Kontakt
Rolników zainteresowanych nawożeniem gruntów osadem z Oczyszczalni Ścieków w Moczydłowie prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Adrianną Wąsik od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 – tel. 22 727 23 19

Poniżej kilka artykułów z fachowej prasy:

Farmer.pl

Agrofakt.pl