Realizacja odbioru i zagospodarowania (poddanie odzyskowi) osadów ściekowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii

2021-10-21

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

 

dotyczy  „Realizacji odbioru i zagospodarowania (poddania odzyskowi) osadów ściekowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu postępowania zawiera :

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał.3 – Projektowane postanowienia umowy

zał.4.1 – oświadczenie Wykonawcy

zał.4.2 – oświadczenie – grupa kapitałowa


Aktualizacja 25.10.2021 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.10.2021 r.

Zał. 1 – Badania osadu 31.08.2021 r.


Aktualizacja 26.10.2021 r.

Doprecyzowanie zapisów z § 1 pkt 3 – zał.3 – Projektowane postanowienia umowy


Aktualizacja 28.10.2021 r.

Odpowiedzi  na pytania pytania z dnia 27.10.2021 r. 


Aktualizacja 29.10.2021 r.

Odpowiedź  na pytania z dnia 28.10.2021 r.


Aktualizacja 4.11.2021 r.

Protokół z otwarcia ofert


Aktualizacja 15.11.2021 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania