Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji – ogłoszenie z dnia 05.10.2021 r.

2021-10-05

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie uruchomione w wyniku unieważnienia postępowania ZGK/ZP/01/2021 z dnia 10 sierpnia 2021 r.

 

dotyczy  „Kompleksowej dostawy gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii”.

 

 

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu  postępowania zawiera :

 

 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.1a – Załącznik cenowy gaz

zał.1b – Zapotrzebowanie miesięczne

zał.2 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zał.3 Postanowienia Umowy

zał.3.1 – Pełnomocnictwo

zał.4 – Wykaz dostaw

zał.4.1 – Oświadczenie Wykonawcy

zał.4.2 – Oświadczenie – Grupa kapitałowa

zał.5 – Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD


Aktualizacja z 15.10.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja z 19.10.2021 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania