Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wraz z usługą dystrybucji

2022-02-15

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

 

dotyczy  „Kompleksowej dostawy gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu  postępowania zawiera :

 

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.1a – Załącznik cenowy

zał.1b – Zapotrzebowanie miesięczne

zał.2 – OPZ

zał.3 – Postanowienia umowy

zał.3.1 – Pełnomocnictwo

zał.4 – Wykaz dostaw

zał.4.1 – Oświadczenie Wykonawcy

zał.4.2 – Oświadczenie – grupa kapitałowa

zał.5 – Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD