Realizacja odbioru i zagospodarowania (poddanie odzyskowi) osadów ściekowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii – ogłoszenie z dnia 16.11.2021

2021-11-16

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego

Postępowanie uruchomione w wyniku unieważnienia postępowania ZGK/ZP/09/2021 z dnia 21 października 2021 r.

dotyczy  „Realizacji odbioru i zagospodarowania (poddania odzyskowi) osadów ściekowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Górze Kalwarii”.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu postępowania zawiera :

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji

zał.1 – Formularz ofertowy

zał.2 – Opis przedmiotu zamówienia

zał.3 – Projektowane postanowienia umowy

zał.4.1 – oświadczenie Wykonawcy

zał.4.2 – oświadczenie – grupa kapitałowa


Aktualizacja z 23.11.2021

Protokół z otwarcia ofert


Aktualizacja z 25.11.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania