„Zakup specjalistycznego pojazdu do transportu zbiornika z wodą”

2023-10-11

 

Postępowanie w trybie zapytania ofertowego ZGK/ZO/16-1/2023

dotyczy „Zakupu specjalistycznego pojazdu do transportu zbiornika z wodą”  dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Górze Kalwarii”.

Nr sprawy ZGK/ZO/16-1/2023

Ofertę należy złożyć do dnia  13.10.2023 r., na adres e-mail: zgk@post.pl na druku stanowiącym załącznik do przedstawionego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zwiera Zapytanie ofertowe oraz poniższe załączniki:

Zapytanie ofertowe

zał. 1 – Formularz ofertowy

zał. 2 Opis Przedmiotu Zamówienia

zał. 3 – LEASING -Projektowane istotne postanowienia umowy

zał. 4 – Oświadczenie Wykonawcy


Aktualizacja 12.10.2023

odp.1


Aktualizacja 16.10.2023

Informacja z otwarcia ofert


Aktualizacja 18.10.2023

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania