Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów – Nadzór budowlany

2021-05-25

Niniejsze postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia obejmuje Nadzór budowlany – Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów

Cel zamówienia

Nadzór budowlany – Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów

Przedmiot zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego dla realizowanego w formule „projektuj i buduj” Zadania Nr 7 pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów” w projekcie pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowanym w ramach programu POiŚ 2014-2020.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ, tj. Opis przedmiotu zamówienia

Na etapie przygotowywania oferty, zobowiązuje się potencjalnego Wykonawcę do zapoznania się z:

SIWZ cz. I Instrukcja dla Wykonawców

SIWZ cz. II Wzór Umowy Nadzór budowlany Moczydłów

SIWZ cz. III Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załączniki do Cz. I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawców

Odpowiedzi na pytania 07.06.2021

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty